Go to main contents

Polityka cookie

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób pliki cookies oraz wtyczki mediów społecznościowych są wykorzystywane na stronie internetowej Doosan Babcock www.doosanbabcock.com/pl (zwanej dalej „Stroną internetową”).

Cookies to małe pliki tekstowe, zawierające określone informacje, a także dane osobowe, które są zapisywane na dysku twardym urządzenia. Wtyczki mediów społecznościowych to małe elementy oprogramowania opracowane i udostępniane przez dostawców usług w zakresie mediów społecznościowych, które po wbudowaniu w Stronę internetową pozwalają na jej integrację z tego rodzaju portalami.

Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe poza plikami cookie i wtyczkami mediów społecznościowych, w tym w związku z Twoją komunikacją z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i mediów społecznościowych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Administrator przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookies lub wtyczek mediów społecznościowych na Stronie jest Doosan Babcock Ltd, Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9AD, Registered as 839354 (określone jako: “Doosan”, “my”, “nam”, “nasze”). Można kontaktować się z nami mailowo pod adresem db.info@doosan.com.

1.2. Odniesienie w niniejszej Polityce cookie do określonych przepisów prawnych lub regulacji dotyczy również zmian, zastąpienia lub unieważnienie takich przepisów lub regulacji, w tym również powiązanych decyzji wykonawczych.

1.3. Doosan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce cookie, od czasu do czasu, według własnego uznania. Tego rodzaju zmiany zostaną umieszczone na Stronie internetowej. Prosimy, aby osoby, które nie zgadzają się z wprowadzonymi zmianami poinformowały nas o tym wysyłając maila na adres db.info@doosan.com. Brak powiadomienia w ciągu trzech (3) dni roboczych po opublikowaniu zmian wprowadzonych w Polityce cookie na Stronie internetowej oznacza akceptację takich zmian.

2. COOKIES

2.1. Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej można znaleźć wskazówki jak to zrobić:

Wyłączenie cookies podczas odwiedzin naszej Strony internetowej może spowodować, że nie będzie ona działała właściwie.

2.2. Podczas wizyty na naszej Stronie internetowej Doosan zapisuje różnego rodzaju cookies. Większość informacji dotyczących cookies, ich zapisywanie oraz wykorzystywanie umożliwia identyfikację danej osoby. Doosan wykorzystuje tego rodzaju pliki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób goście korzystają ze Strony internetowej. Jest to możliwe dzięki danym statystycznym i użytkowania, które Doosan wykorzystuje, aby zapewnić lepsze doświadczenie dla użytkownika naszej Strony internetowej.

2.3. Firma Doosan jest świadoma, że Stronie internetowej wykorzystywane są poniższe cookies:

Name Type Purpose Storage period
Adobe Analytics / Sitecatalyst cookies Analityczne i statystyczne Pliki cookies Google Analytics pozwalają na określenie, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza Strona internetowa. Dzięki temu możemy sporządzać raporty oraz udoskonalać naszą Stronę internetową, a także usługi. Tego rodzaju cookies gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym, między innymi, liczbę osób odwiedzających Stronę internetową, skąd zostały przekierowane oraz jakie strony przeglądały.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies Adobe Analytics prosimy o zapoznanie się ze stroną:
https://www.adobe.com/sea/priveacy/cookies.html
2 lata

Witryna, podobnie jak większość stron internetowych, zawiera funkcjonalności dostarczane przez strony trzecie. Typowym przykładem jest osadzony film z YouTube. Witryna zawiera następujące linki stron trzecich, które wykorzystują pliki cookie:
 • YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Twitter - https://twitter.com/en/privacy
 • LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=
 • Facebook - https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/
 • 2.4. W każdej chwili można wycofać zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Doosan. Prawo to pozwala na usunięcie plików, które zostały zapisane na urządzeniu. Aby tego dokonać należy postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami twórców przeglądarek.

  3. W JAKIM CELU DOOSAN WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE

  3.1. Doosan przetwarza dane osobowe dla celów statystycznych, dzięki czemu może doskonalić Stronę internetową, reklamy, produkty oraz usługi, a także opracowywać nowe produkty i usługi.

  3.2. Doosan może przetwarzać dane osobowe dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy Doosan, podmiotów powiązanych oraz partnerów lub stron trzecich, jeśli rejestracja lub korzystanie ze Strony internetowej zostanie uznane za (a) naruszenie niniejszej Polityki cookie lub praw własności intelektualnej lub wszelkich innych praw stron trzecich, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Strony internetowej lub podstawowych systemów Doosan lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego lub podwykonawcy z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego lub wszelkich innych form szkodliwych kodów lub (c) wrogie, nieprzyzwoite, dyskryminujące, rasistowskie, mściwe, krzywdzące lub z innego powodu niewłaściwe lub nielegalne.

  3.3. Dane osobowe mogą być przekazywane policji lub organom sądowym jako dowód lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że w związku z wykorzystywaniem naszej Strony internetowej doszło do niezgodnych z prawem działań lub popełnione zostało przestępstwo.

  4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  4.1. Przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek celu wskazanym w Art. 3 powyżej wiąże się z obowiązkiem prawnym, jaki jest nakładany na Doosan lub uzasadnionym interesem Doosan lub strony trzeciej.

  4.2. Gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, te cele obejmują:

  • Ciągłe ulepszanie Strony internetowej, mediów społecznościowych, produktów oraz usług firmy Doosan, aby zapewnić jak najlepsze możliwe doświadczenie;
  • Zabezpieczenie Strony internetowej, mediów społecznościowych, produktów oraz usług przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nielegalnymi działaniami;
  • Marketing oraz promowanie produktów, usług i marki, a także ogólna udana komercjalizacja produktów oraz usług.

  5. KOMU DOOSAN PRZEKAZUJE TWOJE DANE

  5.1. Doosan korzysta z pomocy zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i dzięki którym możemy zapewnić dostęp do naszej Strony internetowej. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Doosan jedynie na podstawie pisemnego zlecenia Doosan.

  Doosan potwierdza, że wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa oraz integralności danych osobowych.

  5.2. Możemy przekazywać dane osobowe innym jednostkom należącym do Grupy Doosan. Zapewniamy jednak, że każda z nich dołoży wszelkich starań, aby przetwarzanie danych było zgodne z niniejszą Polityką cookie.

  5.3. Doosan nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych w sposób umożliwiający identyfikację bez wyraźnej zgody. Może jednak przesłać dane w formie anonimowej organizacjom, które mogą wykorzystać je w celu ulepszania produktów oraz usług, a także dostosowywania działań marketingowych, prezentacji oraz sprzedaży takich produktów lub usług.

  6. LOKALIZACJA I PRZEKAZ

  6.1. Doosan processes your personal data within South Korea.

  7. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

  7.1. Doosan dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane były jedynie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia któregokolwiek z celów wskazanych w Art. 3 powyżej.

  7.2. Dane osobowe są przetwarzane do chwili zrealizowania celu lub do momentu, w którym zdecydujesz się na zaprzestanie przetwarzania danych w związku z określoną sytuacją. W takim przypadku może okazać się, że wykorzystywanie naszej Strony internetowej, w całości lub części, jest niemożliwe. Doosan pozbawi Twoje dane osobowe elementów umożliwiających identyfikację, gdy przestaną być wymagane w związku z realizacją któregokolwiek z celów określonych w Art. 3, chyba że:

  • Nadrzędny interes Doosan lub strony trzeciej wymaga zachowania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację;
  • Istnieją przepisy prawne lub regulacje lub decyzje administracyjne albo orzeczenia sądowe, zgodnie z którymi Doosan nie ma takiego obowiązku;

  7.3. Doosan podejmie właściwe techniczne i organizacyjne środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, fałszowaniem lub zniszczeniem. Pracownicy Doosan oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające dane będą miały do nich dostęp jedynie wtedy, gdy będzie to konieczne oraz będą zobowiązane do zachowania poufności.

  8. TWOJE PRAWA

  8.1. Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich swoich danych osobowych przetwarzanych przez Doosan. Doosan zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w związku z wielokrotnymi wnioskami dotyczącymi dostępu, które są wyraźnie uciążliwe lub szkodliwe dla Doosan. Każdy wniosek określa, w związku z jakiego rodzaju przetwarzaniem danych chciałbyś skorzystać z prawa dostępu oraz do których kategorii danych chcesz uzyskać dostęp.

  8.2. Masz prawo domagać się nieodpłatnej poprawy danych, które są niewłaściwe. Jeśli złożysz wniosek o poprawę danych, będziesz musiał przekazać również dowód, że dane, które chcesz poprawić są błędne.

  8.3. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są już dłużej wymagane w związku z realizacją któregokolwiek z celów wskazanych w Art. 3 powyżej lub jeśli wykażesz, że ma to związek z określoną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że każdy tego rodzaju wniosek zostanie przeanalizowany przez Doosan pod kątem:

  • Nadrzędnych interesów Doosan lub strony trzeciej;
  • Przepisów prawnych lub regulacji lub decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, które mogą zakazywać takiego usunięcia.
  Zamiast usuwania danych możesz również wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych przez Doosan, jeśli (a) kwestionujesz poprawność danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już dłużej wymagane do realizacji jakiegokolwiek celu wskazanego w Art. 3 powyżej.

  8.4. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z określoną sytuacją, z uwagi na którą taki sprzeciw jest możliwy. Jeśli jednak dane osobowe wykorzystywane są do marketingu bezpośredniego masz prawo zażądać zaprzestania przetwarzania danych bez naliczania opłaty i przekazywania uzasadnień.

  8.5. Masz prawo otrzymać wszystkie dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  8.6. Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z praw, o których mowa powyżej, prosimy o przesłanie maila na adres: HRSS@doosan.com. Wniosek nie będzie traktowany jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu innym, niż jest to wymagane, aby rozpatrzyć taki wniosek. Należy jasno określić, z którego prawa chciałbyś skorzystać oraz w razie konieczności przedstawić powód. Do wniosku z datą i podpisem powinna zostać dołączona kopia ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku skorzystania z formularza do kontaktu Doosan może poprosić o podpisane potwierdzenie oraz dowód tożsamości.

  Doosan niezwłocznie poinformuje Cię, że otrzymał taki wniosek. Jeśli okaże się ważny, Doosan uwzględni go bez zbędnej zwłoki w ciągu trzydziestu (30) dni od chwili otrzymania.

  W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Doosan prosimy o przesłanie informacji do Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych (andy.stephenson@doosan.com). Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

Check back soon for new video contents
Download
Close