Go to main contents

Nota Prawna

Ograniczona licencja

Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie ze strony internetowej spółki Doosan Babcock (Witryna/strona internetowa"), użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą notą prawną, warunkami użytkowania oraz polityką prywatności (dalej zwanymi "Regulamin"), oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek zawarty w Regulaminie prosimy o nie korzystanie z tej strony internetowej. Doosan Babcock może bez powiadamiania użytkownika, aktualizować lub dokonywać zmian informacji zawartych w niniejszym Serwisie.

Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie treści w niej zawarte nie mogą być kopiowane, publikowane, przesyłane drogą elektroniczną, przekazywane, rozprowadzane lub wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Doosan Babcock, z wyjątkiem gdy Doosan Babcock udzielił użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do dostępu i korzystania z tekstów, obrazów, dźwięków, plików, linków, kodów źródłowych oraz innych informacji zawartych na tej stronie ("Materiały"), wyłącznie na komputerze użytkownika i do osobistego, niekomercyjnego wykorzystania tej strony. To uprawnienie jest uwarunkowane przestrzeganiem przez użytkownika wszystkich praw autorskich i innych praw własności zawartych w jakichkolwiek pobranych materiałach, nie modyfikowaniem zawartości materiałów, a także nieprzekazywaniem Materiałów innej osobie, chyba że użytkownik powiadomił daną osobę o zobowiązaniach wynikających z niniejszego Regulaminu, a ona je przyjęła do stosowania.

Niniejsza strona internetowa i wszystkie materiały na niej zawarte stanowią własność spółki i są chronione międzynarodowym prawem autorskim i postanowieniami Traktatu. Użytkownik zgadza się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu spowoduje automatyczne rozwiązanie wszelkich nabytych przez użytkownika praw, bez uprzedniego powiadomienia, a użytkownik jest zobowiązany natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów będących w jego posiadaniu lub pod kontrolą. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Doosan Babcock nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw użytkownikowi w ramach jakiegokolwiek patentu, znaków towarowych, praw autorskich lub informacji objętych tajemnicą handlową.

Zastrzeżenia

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Doosan Babcock nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę . Użytkownik potwierdza świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takich informacji odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. Doosan Babcock zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Doosan Babcock może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej

W żadnym wypadku Doosan Babcock nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Doosan Babcock został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Check back soon for new video contents
Download
Close