Go to main contents

Polityka ochrony danych firmy Doosan

Doosan Babcock zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka ochrony danych (zwana dalej: „Polityką prywatności”) reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej: http://www.doosanbabcock.com/pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”), Państwa komunikację z naszą firmą za pośrednictwem e-maila, telefonu, faksu i mediów społecznościowych (zwanych dalej: „Kanałami mediów społecznościowych”; obejmujących między innymi: Facebook, LinkedIn, Twitter.

UWAGA 1: Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje przetwarzania danych osobowych osób składających swoje podania o pracę poprzez naszą platformę internetową utworzoną na potrzeby rekrutacyjne. Przetwarzanie danych osobowych na naszej platformie jest regulowane odrębnym oświadczeniem o prywatności danych.

UWAGA 2: Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przez pliki cookie, wtyczki społecznościowe, piksele i innego rodzaju technologie śledzenia, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką cookie

1. Informacje ogólne

1.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Doosan Babcock Ltd, Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9AD, Registered as 839354 (do których w treści niniejszej Umowy odnoszą się określenia: „Doosan”, „my” lub „nasze”). Prosimy o kontakt pod adresem: db.info@doosan.com.

1.2. Każde wyrażenie pisane z dużej litery jest określone przez wyraźne odniesienie w niniejszej Polityce prywatności. Uwzględniając w miarę możliwości kontekst, słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się również do słów w liczbie mnogiej i na odwrót.

1.3. Wszelkie odwołania do przepisów prawa lub rozporządzeń obejmują także zmiany, zastąpienia lub unieważnienia tych przepisów lub rozporządzeń, oraz powiązane z nimi decyzje wykonawcze.

1.4. Doosan zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania Polityki prywatności według własnego uznania i w dowolnym czasie. Takie modyfikacje lub zmiany będą przekazywane za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Jeśli nie akceptują Państwo modyfikacji lub zmian, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem e-maila wysłanego na następujący adres db.info@doosan.com. Brak e-maila od Państwa w terminie trzech (3) dni roboczych od ogłoszenia modyfikacji Polityki prywatności na naszej Stronie internetowej będzie oznaczać Państwa zgodę na wszystkie zmiany.

2. Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych

2.1. Gdy korzystają Państwo z naszej Strony i Kanałów mediów społecznościowych, zbieramy:

 • Informacje techniczne dotyczące wykorzystywanych przez Państwa urządzeń, między innymi Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne i system operacyjny;
 • Informacje dotyczące Państwa zachowań podczas przeglądania internetu, np. informacje na temat czasu poświęcanego jednej stronie, wykorzystywanych linków, odwiedzanych stron i częstotliwość odwiedzania jednej strony.

2.2. Podczas wypełniania formularza na naszej Stronie lub kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu, faksu lub Kanałów mediów społecznościowych, zbieramy:

 • Podstawowe informacje dotyczące Państwa tożsamości, które nam Państwo przekazują, a mianowicie imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, numer telefonu, nazwę firmy, w której Państwo pracują, Państwa stanowisko;
 • Treść komunikacji i dane techniczne samej komunikacji, np. z kim z naszej firmy mieli Państwo kontakt oraz kiedy;
 • Dane osobowe, które nam Państwo przekazują.

3. Cele przetwarzania

3.1. Doosan przetwarza Państwa dane osobowe w celu dostarczania Państwu w spersonalizowany i efektywny sposób danych, produktów i usług, które Państwo zamawiają za pośrednictwem naszej Strony internetowej, e-maila, telefonu, faksu, Kanałów mediów społecznościowych.

3.2. Doosan przetwarza Państwa dane osobowe dla celów marketingowych, tj. aby dostarczać Państwu ukierunkowane komunikaty, promocje, oferty oraz inne reklamy Doosan i jej wybranych partnerów.

3.3. Doosan przetwarza Państwa dane osobowe ze względu na obowiązek wypełnienia prawnych wymogów lub na uzasadnione żądanie kompetentnych funkcjonariuszy lub przedstawicieli organów ścigania, organów sądowych lub organów rządowych, w tym kompetentnych organów ochrony danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane z własnej inicjatywy Doosan policji lub organom sądowym, jako dowód popełnienia przez Państwa niezgodnego z prawem czynu lub przestępstwa w związku z Państwa rejestracją na naszej Stronie internetowej, Kanałach mediów społecznościowych lub innych kanałach komunikacji, i ich używaniem, lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia takiego czynu.

3.4. Doosan może przetwarzać Państwa dane osobowe dla ochrony uzasadnionych interesów Doosan, naszych partnerów lub strony trzeciej, jeśli można uznać, że rejestrując się na naszej Stronie internetowej, Kanałach mediów społecznościowych lub innych kanałach komunikacji oraz korzystając z nich, (a) dopuszczają się Państwo naruszenia ich obowiązujących regulaminów, bądź praw własności intelektualnej lub innych praw stron trzecich, (b) swoimi działaniami zagrażają Państwo bezpieczeństwu lub integralności naszej Strony internetowej, Kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji, (c) Państwa działania stanowią zagrożenie dla naszej Strony internetowej, Kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji bądź systemów Doosan lub jej podwykonawców poprzez stosowanie wirusów, koni trojańskich, programów typu spyware i malware lub innych złośliwych kodów, lub (d) Państwa działania szerzą nienawiść, są obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie, zniesławiające, złośliwe, krzywdzące lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe lub niezgodne z prawem.

4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

4.1. Doosan, jako strona odpowiedzialna, prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z warunkami zawartymi w Artykule 3.3.

4.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach przedstawionych w Artykułach 3.1, 3.4 jest konieczne ze względu na poniżej przedstawione uzasadnione interesy Doosan:

 • Ciągłe doskonalenie Strony internetowej Doosan, Kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu najlepsze możliwe rozwiązania;
 • Stałe zabezpieczanie naszych Stron internetowych, Kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nieprawidłowym wykorzystywaniem i działaniami niezgodnymi z prawem;
 • Marketing i promocja naszych produktów, usług i marek w ramach całościowej skutecznej komercjalizacji naszych produktów i usług.

5. Odbiorcy

5.1. Doosan nie przesyła Państwa danych osobowych żadnej stronie trzeciej w sposób pozwalający na ustalenie Państwa tożsamości bez Państwa wyraźnej zgody. Jest jednak oczywiste, że jeśli korzystają Państwo z naszych Kanałów mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe są także przetwarzane przez dostawców tych mediów.

5.2. Doosan udostępnia Państwu naszą Stronę internetową oraz przetwarza Państwa dane osobowe za pośrednictwem zewnętrznych firm przetwarzających dane osobowe. Wspomniane zewnętrzne firmy przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Doosan zawsze w sposób zgodny z wyraźnymi pisemnymi instrukcjami Doosan. Doosan gwarantuje, że wszystkie zewnętrzne firmy przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i zobowiązane do zapewniania bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

5.3. Doosan może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom należącym do Grupy spółek Doosan. Gwarantujemy, że wszystkie podmioty z grupy Doosan dokładają wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

6. Obszar przetwarzania danych i ich przekazywanie

6.1. Doosan przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area - EEA). Niemniej jednak, w celach przetwarzania Państwa danych osobowych określonych w Artykule 3 powyżej, możemy także przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom z grupy Doosan lub stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu poza EEA. Każdy podmiot znajdujący się poza EEA, który przetwarza Państwa dane osobowe, jest zobowiązany w trakcie wykonywania tych czynności do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń. Środki te zależą od:

 • Ustawodawstwa obowiązującego w kraju, do którego przekazywane są Państwa dane, zapewniającego środki ochrony ekwiwalentne do środków stosowanych w EEA; lub
 • Ustaleń umownych zawartych między Doosan a tymi podmiotami. Wszystkie współpracujące z Doosan podmioty są stronami umów zawierających standardowe postanowienia wyznaczone przez Komisję Europejską (umowy pomiędzy administratorami danych) (Decyzja Komisji C(2004)5721).

6.2. Doosan może przekazywać anonimowe i/lub zbiorowe dane organizacjom spoza EEA. W przypadku takiego przekazywania danych, Doosan gwarantuje, że podmioty te wdrożyły odpowiednie środki zabezpieczeń, które chronią bezpieczeństwo i integralność Państwa danych oraz gwarantuje Państwu wszystkie prawa odnośnie Państwa danych osobowych, które mogą Państwo wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Gwarancje jakości

7.1. Doosan dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie te dane osobowe, które są konieczne dla osiągnięcia celów określonych w Artykule 3.

7.2. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów wskazanych w Artykule 3 niniejszej Polityki prywatności lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody może spowodować brak możliwości korzystania w całości lub w części z naszej Strony internetowej, Kanałów mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji. Gdy Państwa dane osobowe nie są już konieczne dla realizacji celów wskazanych w Artykule 3, pozbawiamy je elementów pozwalających na identyfikację ich podmiotów, chyba że:

 • Przechowywanie danych osobowych umożliwiających zidentyfikowanie ich podmiotu jest uzasadnione nadrzędnym interesem Doosan lub innej strony trzeciej;
 • Istnieje prawne lub regulacyjne zobowiązanie bądź sądowy lub administracyjny nakaz, który nie pozwala Doosan usunąć z rzeczonych danych elementów pozwalających na identyfikację ich podmiotów.

7.3. Rozumieją Państwo, że istotnym aspektem naszych działań marketingowych jest dostosowywanie naszych materiałów marketingowych do Państwa potrzeb. Oznacza to, że Doosan tworzy Państwa profil oparty na Państwa preferencjach, zgodnie z tym, co określa Artykuł 2.

7.4. Doosan stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą oraz przed przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Personel Doosan i pracownicy firm zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych mają dostęp do Państwa danych na zasadzie ścisłej potrzeby i są zobowiązani do ścisłego zachowania zasad poufności. Niemniej jednak, obowiązki dotyczące zabezpieczenia Państwa danych, choć wypełniane z największą pieczołowitością, nie zawsze mogą być w pełni zrealizowane.

8. Państwa prawa

8.1 Są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do wszystkich swoich danych osobowych przetwarzanych przez Doosan. Doosan zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej za wielokrotnie ponawiane żądanie dostępu do danych, mające wyraźnie na celu utrudnianie pracy Doosan lub szkodzenie jej.

8.2 Mają Państwo prawo poprosić o darmowe poprawienie wszystkich dotyczących Państwa danych w przypadku wykrycia ich niedokładności. Jeśli złożą Państwo wniosek o skorygowanie swoich danych, do wniosku takiego należy dołączyć dowód ich nieprawidłowości.

8.3 Mają Państwo prawo do wcześniejszego wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co reguluje Artykuł 8.4.

8.4. Mogą Państwo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeśli dane te nie są już konieczne, zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 powyżej, lub jeśli wycofali Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie. Niemniej jednak, należy pamiętać, że żądanie usunięcia Państwa danych osobowych będzie spełnione, o ile nie stoi w sprzeczności z:

 • Nadrzędnymi interesami Doosan, Państwa instytucji finansowej, dostawcy usług finansowych lub innej strony trzeciej;
 • Jakimkolwiek zobowiązaniem prawnym lub regulacyjnym bądź nakazem sądowym lub administracyjnym, które mogłoby zakazywać takiego usunięcia.

Zamiast usunięcia danych, mogą Państwo zażądać od Doosan ograniczenia ich przetwarzania, (a) jeśli zakwestionują Państwo ich dokładność, (b) jeśli przetwarzanie jest bezprawne, lub (c) jeśli nie istnieje już konieczność przetwarzania danych określona w Artykule 3, ale dane te są Państwu potrzebne w celu obrony swoich interesów w postępowaniu sądowym.

8.5. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli są Państwo w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody związane ze szczególnymi okolicznościami usprawiedliwiającymi Państwa sprzeciw. W przypadku zamierzonego przetwarzania stanowiącego część działań marketingowych, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych bez ponoszenia opłaty i podawania uzasadnienia.

8.6. Są Państwo uprawnieni do otrzymywania od nas wszystkich udostępnionych nam Państwa danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego.

8.7. Jeśli chcą Państwo wnioskować o możliwość wykonania przysługujących Państwu powyższych praw, prosimy o wysłanie e-maila na następujący adres: hrss@doosan.com. E-mail z wnioskiem o wykonanie praw nie będzie interpretowany jako zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych poza zakresem wymaganym dla jego rozpatrzenia. W każdy wniosku muszą Państwo jasno określić, z którego prawa pragną Państwo skorzystać oraz, w wymaganych przypadkach, w jakim celu. Do opatrzonego datą i podpisanego wniosku należy dołączyć cyfrowo zeskanowaną kopię Państwa ważnego dowodu osobistego, potwierdzającego Państwa tożsamość. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Doosan może poprosić Państwa o podpisane potwierdzenie i dowód Państwa tożsamości.

Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa wniosku, Doosan prześle stosowne powiadomienie. Jeśli Państwa wniosek będzie uzasadniony, Doosan zrealizuje go najszybciej, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od jego wpłynięcia.

W przypadku jakiejkolwiek skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez Doosan, mogą Państwo zawsze skontaktować się z Pełnomocnikiem Doosan ds. Ochrony danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres andy.stephenson@doosan.com. Jeśli nie byliby Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzią Doosan, mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego urzędu ochrony danych.

Check back soon for new video contents
Download
Close