Go to main contents

Warunki Korzystania

Proszę zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania ("Warunki") przed skorzystaniem ze strony internetowej (www.doosanbabcock.com, "Witryna/strona internetowa"). Niniejsza witryna administrowana jest przez Doosan Babcock ("Doosan Babcock") i może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Ograniczenia w korzystaniu

Doosan Babcock udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do dostępu i korzystania z tekstów, obrazów, dźwięków, plików, linków, kodów źródłowych i innych informacji zawartych na tej stronie ("Materiały"). To ograniczone prawo upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania materiałów z Serwisu wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny, a także nie przenosi prawa własności materiałów lub ich kopii.

  1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  2. 1. zachowania na wszystkich pobranych kopiach Materiałów, wszelkich praw autorskich i innych praw własności zawartych w Materiałach;
  3. 2. nie modyfikowania, powielania materiałów w jakikolwiek sposób, a także publicznego prezentowania, rozprowadzania lub w inny sposób wykorzystywania ich do celów publicznych lub komercyjnych; i
  4. 3. nie przekazywania Materiałów innej osobie, chyba że użytkownik powiadomił daną osobę o konieczności przestrzegania zasad wynikających z niniejszych Warunków lub innych warunków zwartych na stronie, a ona przyjęła je do stosowania.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie, z zastrzeżeniem, że mogą być one aktualizowane. Niniejsza strona internetowa i wszystkie materiały w niej zawarte stanowią własność spółki oraz są chronione międzynarodowym prawem autorskim i postanowieniami Traktatu. Użytkownik zobowiązuje się do zapobiegania nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika niniejszych warunków spowoduje automatyczne rozwiązanie wszelkich nabytych przez użytkownika praw, bez uprzedniego powiadomienia, a użytkownik jest zobowiązany natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów będących w jego posiadaniu lub pod kontrolą.
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Doosan Babcock nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw użytkownikowi w ramach jakiegokolwiek patentu, znaków towarowych, praw autorskich lub informacji objętych tajemnicą handlową.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony internetowa Doosan Babcock może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Doosan Babcock. W przypadku skorzystania z tych linków użytkownik opuści stronę Doosan Babcock. Doosan Babcock nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli użytkownik decydujecie się odwiedzić taką stronę, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Zewnętrzne linki do strony internetowej

Wszystkie linki do strony internetowej muszą być zatwierdzone na piśmie przez Doosan Babcock, z wyjątkiem gdy: (i) link jest tylko linkiem tekstowym zawierającym tylko nazwę "Doosan Babcock", (ii) link " wskazuje " tylko stronę www.doosanbabcock.com bez żadnych dodatkowych/dalszych stron; (Iii) link, po aktywacji przez użytkownika, wyświetla stronę na pełnym ekranie w oknie przeglądarki, a nie w "ramce" do powiązanych stron; oraz (iv) wygląd, położenie i inne aspekty linku nie stwarzają fałszywego wrażenia, że spółka lub jej działalność bądź produkty są związane z lub sponsorowane przez Doosan Babcock, ani nie wpływają negatywnie lub pomniejszają wartości firmy związanej z nazwą i znakami graficznymi firmy Doosan Babcock lub jej spółek zależnych. Użytkownik zgadza się, że Doosan Babcock może w dowolnym czasie, według własnego uznania, odebrać pozwolenie dotyczące dodawania odnośników/linków do tej strony internetowej - w takim przypadku użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie linki do tej witryny i zaprzestać korzystania ze znaków graficznych Doosan Babcock.

Informacje dostarczane przez użytkowników

Wszelkie dane osobowe przekazywane Doosan Babcock przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej są objęte ochroną danych osobowych i polityką prywatności; użytkownik nie powinien wysyłać żadnych informacji, które uważane są za poufne lub wynikają z tytułu własności do Doosan Babcock za pośrednictwem tej strony. Użytkownik wyraża zgodę na traktowanie wszelkich informacji lub materiałów przesyłanych do Doosan Babcock, które nie są wyraźnie zastrzeżone, za jawne i niezastrzeżone. Poprzez dostarczenie do Doosan Babcock wszelkich informacji lub materiałów, użytkownik udziela Doosan Babcock nieograniczonej, nieodpłatnej licencji na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne wykorzystanie, przesyłanie i dystrybucję tych informacji i materiałów, a ponadto zgadza się na swobodne korzystanie przez Doosan Babcock z pomysłów, koncepcji lub specjalistycznej wiedzy, które użytkownik dostarczył Doosan Babcock. Zakazuje się użytkownik dostarczania do Doosan Babcock informacji lub materiałów, które są szkalujące, zastraszające, obrażające, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem, lub które zawierają zastrzeżone informację strony trzeciej lub patentu.

Pozyskiwanie adresów e-mail

Nie wyrażamy zgody na wszelkie próby uzyskania dostępu przez osoby trzecie do adresów e-mail podanych na niniejszej stronie internetowej przy użyciu programów do zbierania adresów e-mail i / lub innego podobnego oprogramowania bez uprzedniej zgody.

Obowiązujące prawo

Doosan Babcock kontroluje i administruje tę stronę internetową z siedziby w Seulu, w Korei Południowej. W przypadku korzystania z tej strony internetowej poza granicami Korei, użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego innych krajów w odniesieniu do materiałów i treści stron trzecich.

Zmiany

Doosan Babcock zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszych Warunkach wchodzą w życie po opublikowaniu. Dalsze korzystanie z Serwisu przez użytkownika po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków zostanie uznane za akceptację tychże zmian.

Doosan Babcock może zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część strony internetowej Doosan Babcock, w tym dostępność do jakiejkolwiek funkcji Serwisu, w dowolnym momencie. Doosan Babcock może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości serwisu bez uprzedniego zawiadomienia. Doosan Babcock może wypowiedzieć pozwolenia, prawa i licencje wymienione powyżej. W takiej sytuacji użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszystkich materiałów.

Warunki te obowiązują od 01 sierpnia 2008 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt korzystając z poniższego linku.

Check back soon for new video contents
Download
Close